สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางแค  กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
   
    ประชาสัมพันธ์
   
  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ใส่ใจสักนิด ชีวิตปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โดย นางจิตติมณฑน์  ชัชวาลวานิช
   
  แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ชุด Beginning from Words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   โดย นางสาวกติกา  ศรีสะอาด
   
  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดย นางสาวนวรัตน์  อ่อนพันธ์
   
 

ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมการอบรมนายหมู่ลูกเสือ ฝีมือการถ่ายภาพโดยคุณครูสาธิต  ทองสม
      - อบรมนายหมู่ลูกเสือ1      - อบรมนายหมู่ลูกเสือ2      - อบรมนายหมู่ลูกเสือ3      - อบรมนายหมู่ลูกเสือ4
      - อบรมนายหมู่ลูกเสือ5      - อบรมนายหมู่ลูกเสือ6      - อบรมนายหมู่ลูกเสือ7


    ข่าวกิจกรรม  
 
  ผอ.อุไรลักษณ์ รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น
ผอ. อุไรลักษณ์  คงวัฒนา รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับจังหวัด
งานวันครู 16 มกราคม 2556

คุณครูสาธิต  ทองสมและเด็กหญิงสิวารัตน์  วงเวียน
ได้รับโล่รางวัลส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
     
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ...หนึ่งแสนครูดี ทั้ง 15 ท่าน
  คลิก ดาวน์โหลด รายชื่อหนึ่งแสนครูดี PDF
แสดงนิทรรศการศิลปะภาพวาด
คุณครูสาธิต  ทองสม นำนักเรียนร่วมแสดงภาพวาด
และรับรางวัล "สร้างสรรค์" ในงาน "นิทรรศการ
ศิลปะภาพวาด ครูและนักเรียน"
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2556
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ดาวน์โหลด PDF ประกาศผลรางวัล
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์


รางวัลชมเชย "สวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม"
รางวัลชมเชย "สวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม"
  ระดับประถมศึกษา

    กีฬาสี วันเด็ก 2556  

โรงเรียนคลองหนองใหญ่(ทองคำ  ปานขำอนุสรณ์)
1508 ซอยกาญจนาภิเษก 008  ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160 โทร/โทรสาร 0 2413 2939
Website : http://www.klongnongyai.com    E-mail : nongyai1508@hotmail.com